Hoppa till innehåll

Imprint

Läs dessa meddelanden noggrant. De reglerar din användning av webbplatsen och allt material i den. 

Imprint

Redigerad av:

Fresenius Medical Care
Box 548
192 05 Sollentuna
Sverige

Tel: +46 (0)8 594 77 600
Fax: +46 (0)8 594 77 620
e-post: sverige@fmc-ag.com

Upphovsrättigheter

Copyright © Fresenius Medical Care Sverige AB 2000-2018. Alla rättigheter förbehålls.

Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och deras uppställning på Fresenius Medical Cares webbplatser är föremål för upphovsrätt och annat immaterialrättsligt skydd. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk och får inte heller ändras eller placeras på andra webbplatser. Vissa webbplatser tillhörande Fresenius Medical Care innehåller även bilder eller andra filer som är föremål för äganderätt av respektive leverantör.

Det är tillåtet att surfa på webbplatsen och att återge utdrag genom att skriva ut, ladda ned till en hårddisk eller distribuera till andra människor, men endast för icke-kommersiellt, informativt och personligt bruk. 

Varumärken

Om inget annat anges har alla varumärken som visas på webbplatser tillhörande Fresenius Medical Care registrerats i vissa länder och omfattas av varumärkesrättigheter av Fresenius Medical Care som antingen ägs eller används på licens av Fresenius Medical Care och dess dotterbolag. 

Inga garantier eller representationer/innehåll

Denna information tillhandahålls av Fresenius Medical Care i befintligt skick och utan några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive (men inte begränsat till) underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Den tillhandahållna informationen anses vara korrekt, men kan innehålla felaktigheter. Informationen på denna webbplats är endast avsedd som allmän information och utgör inte affärsrådgivning eller medicinsk eller annan professionell rådgivning. Vi tar inget ansvar för skada eller förlust som kan uppstå från att ha förlitat sig på informationen på denna webbplats.

Framåtriktande uttalanden

Denna webbplats innehåller framåtriktande uttalanden som grundar sig på Fresenius Medical Care-ledningens tro. När ord såsom ”förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar” och ”projicerar” används i denna webbplats är de avsedda att identifiera framåtriktande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. teknologiska framsteg inom det medicinska området, produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurser och andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Fresenius Medical Cares åsikter idag med avseende på framtida händelser och är föremål för risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på uppskattningar och antaganden som gjorts av företagsledningen och tros vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska resultat och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Fresenius Medical Care frånsäger sig all avsikt eller skyldighet att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Inga licenser

Fresenius Medical Care har försökt att skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi ber dock om din förståelse för att Fresenius Medical Care måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrättigheter. Följaktligen ber vi dig observera att ingen licens till Fresenius Medical Cares immateriella rättigheter har beviljats av denna webbplats.

Hyperlänkar

Hyperlänkarna på vår webbplats är inte avsedda att vara rekommendationer. Vi kontrollerar inte om informationen är korrekt. Vi tar inget ansvar för skador som kan uppstå vid användning av denna information.

Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för Fresenius Medical Care. Skyddet av din integritet vid behandling av dina personuppgifter är en viktig angelägenhet som vi ägna särskild uppmärksamhet åt under våra affärsprocesser. Personuppgifter som samlats in under besök på våra webbplatser behandlas av oss i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i de länder där webbplatserna visas. Fresenius Medical Cares webbsidor kan dock inkludera länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna sekretesspolicy. 

Säkerhet

Fresenius Medical Care använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi har under vår kontroll mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Våra säkerhetsrutiner förbättras kontinuerligt eftersom ny teknik blir tillgänglig.

Informationsfrihet

På skriftlig begäran, kommer Fresenius Medical Care att informera dig via brev vilka personuppgifter som lagras av oss i enlighet med lokal lag. Om sådana uppgifter är felaktiga rättar vi denna information på begäran.